Get Adobe Flash player

Vremenska napoved

STATUT KLUBA

Na podlagi 20. člena Zakona o društvih UL RS št. 61/2006 je občni zbor

MOTO KLUBA FIRE GROUP dne 08.01.2010 sprejel

STATUT MOTO KLUBA FIRE GROUP

 1. Splošne določbe

1.člen

MOTO KLUB FIRE GROUP (dalje klub) je prostovoljno samostojno nepridobitno združenje motoristov – dalje člani.

2.člen

Ime kluba je »MOTO KLUB FIRE GROUP« in je pravna oseba zasebnega prava. Sedež kluba je na naslovu Cesta II Grupe odredov 34, 1295 Ivančna Gorica

3.člen

Klub ima svoj žig, kateri je pravokotne oblike dimenzije 2×4.5 cm za napisom MOTO KLUB FIRE GROUP in napisom kraja Ivančna Gorica.

4.člen

Delo kluba in njegovih organov je javno.

Svoje člane klub obvešča:

 • s pravico članov do vpogleda v zapiske organov kluba

 • preko glasila kluba

 • preko sredstev javnega obveščanja

 • z uporabo sredstev za elektronsko komuniciranje

Širšo javnost obvešča klub tako, da so seje organov kluba javne, da organizira okrogle mize, na svoje seje vabi predstavnike zainteresiranih organov, organizacij in predstavnike javnega obveščanja. Za zagotovitev javnosti dela in dajanje točnih informacij o delu kluba je odgovoren predsednik kluba. Upravni odbor lahko odloči, da je posamezna seja zaprta za javnost.

5.člen

 1. Namen in cilji kluba

Osnovni namen je druženje enakomislečih ljubiteljev motorjev in vožnje z motorjem in širjenje spoznavanja motorističnega življenja po vsej Evropi in svetu. Obenem širjenje humanega odnosa do sovoznika in sočloveka.

3. Naloge kluba:

 • organizirati srečanja motoristov

 • udeležencem srečanj pokazati turistične znamenitosti kraja in okolice.

 • organizirati družabne prireditve kluba

 • organizirati prireditve, ki lahko prispevajo k večji varnosti motoristov v prometu

 • udeleževanje v panogah športnega motociklizma

6.člen

Klub skrbi v okviru svoje dejavnosti za uresničevanje in usklajevanje teh pravil in za usklajevanje interesov članov, za spoštovanje sprejetih programov, ustavne ureditve in veljavnih zakonov. Prav tako skrbi za medsebojno spoštovanje, prijateljsko vzdušje in spoštovanje človekovih pravic.

7.člen

 1. Pogoji in način včlanjevanja ter prenehanja članstva

Član lahko postane tako domači kot tuji državljan. Članstvo v klubu je prostovoljno. Kandidat, ki se želi včlaniti v klub mora podpisati pristopno izjavo, da želi prostovoljno postati član kluba in se zaveže, da bo sodeloval v skladu s pravili kluba in bo plačal članarino. Vsi člani moto kluba so enakopravni.

8.člen

Postopek sprejemanja člana:

– pred sprejemom za polnopravnega člana, mora kandidat prestati pripravniško dobo, ki traja

praviloma 12 mesecev;

 • kandidat postane pripravnik na priporočilo člana kluba;

 • pripravniku upravni odbor določi mentorja;

 • sprejem člana mentor predlaga Upravnemu odboru;

 • o dokončnem sprejemu člana odloča občni zbor društva soglasno;

 • ob sprejemu član dobi klubske barve. Stroške povezane z njihovo izdelavo plača sam

 • sprejem članov, ki so člani sekcij, je določen v poslovniku sekcije.

9. člen

Prenehanje članstva:

Članstvo v klubu preneha s prenehanjem delovanja člana, s črtanjem iz evidence na podlagi prostovoljne odločitve člana, ki poda pisno odstopno izjavo, če član ne plača članarine več kot eno leto dni in z izključitvijo. Člana črta iz članstva upravni odbor.

Če član grobo krši pravila kluba, neodgovorno ravna z imovino kluba, ter če zavestno ravna proti interesom ali ugledu kluba, izključitev člana iz kluba predlaga disciplinska komisija. O izključitvi člana odloča občni zbor z večino prisotnih glasov.

10.člen

Pravice članov kluba so:

 • da volijo in so izvoljeni v organe kluba

 • da sodelujejo pri delu in soodločajo v organih kluba

 • da uporabljajo skupne dosežke delovanja pri svojem delu

 • da so seznanjeni s programom in finančno materialnim poslovanjem

11.člen

Dolžnosti članov kluba so:

 • da sodelujejo pri delu organov

 • da izpolnjujejo dane naloge kluba

 • da sodelujejo pri prireditvah kluba

 • da redno plačujejo članarino

 • da varujejo ugled kluba

12.člen

 1. Organi kluba

 • Občni zbor

 • Nadzorni odbor

 • Upravni odbor

 • Disciplinska komisija

13.člen

Občni zbor

Najvišji organ kluba je občni zbor. Sestavljajo ga vsi člani kluba. Občni zbor je lahko reden ali izreden. Redni občni zbor sklicuje upravni odbor najmanj enkrat letno. Izredni občni zbor pa se sklicuje po sklepu upravnega odbora ali na zahtevo 1/5 članov. Upravni odbor je dolžan sklicati izredni občni zbor v roku 30 dni od prejema zahteve za sklic. Če upravni odbor zbora ne skliče ga skliče predlagatelj, ki mora predložiti tudi dnevni red. Izredni občni zbor sklepa le o zadevi za katero je bil sklican.

14.člen

O sklicu občnega zbora morajo biti člani seznanjeni najmanj 14 dni pred sklicem. Občni zbor je sklepčen, če je prisotnih več kot polovica članov. Če občni zbor ni sklepčen se zasedanje odloži za 30 minut. Po poteku tega časa je občni zbor sklepčen, če je prisotnih najmanj 10 članov. Glasovanje ja praviloma javno, lahko pa pa se člani na samem zasedanju odločijo za tajni način glasovanja. Volitve organov so praviloma tajne.

15.člen

Naloge občnega zbora:

 • sklepa o dnevnem redu;

 • sprejema, spreminja statut in druge akte kluba;

 • sprejema program dela kluba;

 • sprejema finančni načrt in zaključni račun;

 • voli in razrešuje predsednika, podpredsednika, tajnika, blagajnika ter ostale člane UO, NO in disciplinsko komisijo;

 • odloča o višini članarine;

 • odloča o pritožbah zoper UO, NO in disciplinsko komisijo;

 • dokončno odloča o izključitvi člana iz kluba;

 • odloča o nakupu in prodaji nepremičnin;

 • sklepa o prenehanju kluba.

Posamezni predlogi za razpravo na občnem zboru morajo biti v pisni obliki poslani upravnemu odboru najmanj 8 dni pred sklicem občnega zbora.

O delu občnega zbora se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsedujoči, zapisnikar in dva overovitelja.

16.člen

Upravni odbor

Upravni odbor je izvršilni organ občnega zbora, ki opravlja organizacijska strokovno tehnična in administrativna dela, ter vodi dela kluba med dvema občnima zboroma po programu in sklepih sprejetih na občnem zboru. Upravni odbor je za svoje delo odgovoren občnemu zboru. Upravni odbor šteje 6 članov.

Sestavljajo ga predsednik, podpredsednik, tajnik, blagajnik ter 2 izvoljena člana.

Upravni odbor se sestaja po potrebi najmanj pa dvakrat letno.

Mandatna doba članov upravnega odbora je štiri leta.

17.člen

Naloge upravnega odbora so:

 • sklicuje občni zbor;

 • skrbi za izvrševanje programa dela;

 • pripravlja predloge aktov kluba;

 • pripravlja predlog finančnega plana in zaključnega računa;

 • skrbi za finančno in materialno poslovanje kluba;

 • upravlja s premoženjem kluba;

 • ustanavlja in ukinja komisije kluba;

 • uresničuje druge naloge, ki izhajajo iz aktov kluba in naloge, ki mu jih naloži občni zbor.

18.člen

Upravni odbor dela na sejah, ki jih sklicuje predsednik kluba v njegovi odsotnosti pa podpredsednik kluba. Upravni odbor je sklepčen, če je na seji prisotnih več kot polovica članov. Veljavne sklepe sprejema z večino prisotnih glasov. Upravni odbor lahko za izvajanje posameznih nalog imenuje komisije.

Naloge članov in predsednika komisije določi upravni odbor. Člani komisije so lahko le člani kluba. Za svoje delo so komisije odgovorne upravnemu odboru.

19.člen

Klub lahko ustanovi tudi sekcije. Sekcije so metoda dela kluba organizirane po internih pravilih kluba. Sekcijo ustanovi upravni odbor na pobudo članov kluba. Sekcije niso pravne osebe in morajo delati v skladu s pravili kluba. Za svoje delo so sekcije odgovorne upravnemu odboru. Sekcija deluje v skladu s poslovnikom, ki ga predlaga vodja sekcije. O sprejetju poslovnika odloča občni zbor z večino prisotnih glasov.

20.člen

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor spremlja delo upravnega odbora in drugih organov kluba in opravlja nadzor kluba nad materialno finančnim poslovanjem. Nadzorni odbor enkrat letno poroča občnemu zboru kateremu je odgovoren za svoje delo. Nadzorni odbor je sestavljen iz treh članov, ki jih izvoli občni zbor. Člani med seboj izvolijo predsednika. Člani nadzornega odbora ne morejo biti hkrati člani upravnega odbora. Nadzorni odbor je sklepčen, če so na seji prisotni vsi trije člani. Veljavne sklepe sprejemajo z večino glasov. Mandatna doba je štiri leta.

21.člen

Disciplinska komisija

Člane disciplinske komisije izvoli občni zbor za dobo štirih let. Sestavljajo jo 3 člani in dva namestnika. Člani med seboj izvolijo predsednika. Sestajajo se po potrebi in na podlagi pisnih zahtev članov ali organov kluba.

22.člen

Disciplinske kršitve, ki jih obravnava disciplinska komisija so:

 • kršitve določb statuta;

 • nevestno izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij;

 • neizvrševanje sklepov kluba;

 • dejanja, ki kakorkoli škodujejo ugledu kluba;

 • izkoriščanje delovanje kluba za zasebni interes.

23.člen

Disciplinski ukrepi, ki jih v skladu z disciplinskim pravilnikom izreče disciplinska komisija so:

 • opomin;

 • javni opomin;

 • predlog za izključitev.

Zoper sklep, ki ga izda disciplinska komisija ima prizadeti pravico pritožbe na občni zbor.

24.člen

Predsednik kluba

Predsednik zastopa in predstavlja klub pred državnimi in drugimi organi in organizacijami v državi in tujini. Predsednik je hkrati tudi predsednik upravnega odbora in ga izvoli občni zbor za dobo štirih let. Predsednik je odgovoren za delovanje kluba v skladu s pravili in pravnim redom RS. Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru in upravnemu odboru.

25. člen

Podpredsednik kluba

V odsotosti predsedika le tega nadomešča in opravlja njegove fukcije.

26.člen

Tajnik kluba

Opravlja strokovno tehnična in administrativna dela ter skrbi za koordinacijo med organi kluba. Izvoljen je za dobo štirih let. Za svoje delo je odgovoren upravnemu odboru.

27.člen

Blagajnik kluba

Skrbi za finančno poslovanje društva v skladu z veljavnimi predpisi. Zagotavlja podatke o finančnem in materialnem poslovanju v skladu z Zakonom o društvih in računovodskim standardom za društva.

Delo blagajnika je javno. Vsak član ima pravico vpogleda v finančno materialno dokumentacijo in poslovanje kluba. Za pomoč pri urejanju materialno finančnih zadev lahko blagajnik zaprosi za pomoč finančnega strokovnjaka.

28.člen

 1. Finančno poslovanje

Viri dohodkov:

 • članarina

 • prispevki sponzorjev in donatorjev

 • drugi viri

Če klub pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti za katero je bil ustanovljen.

29.člen

Finančne in materialne listine podpisujeta predsednik in tajnik kluba.

30.člen

 1. Prenehanje kluba

Klub lahko preneha:

 • po sklepu občnega zbora z večino prisotnih članov

 • po samem zakonu

V primeru prenehanja kluba, vse premoženje klub pripada ZMKS (zvezi moto klubov Slovenije)

31.člen

7. Končne določbe

Klub ima še naslednje odločbene akte:

 • poslovnik o delu občnega zbora

 • poslovnik o delu upravnega odbora

 • poslovnike sekcij

 • disciplinski pravilnik

 • pravilnik o delu nadzornega odbora

32.člen

Spremembe statuta je sprejel občni zbor kluba dne 08.01.2010. Spremembe začnejo veljati takoj.

Ivančna Gorica 08.01.2010

Tajnik Predsednik

Overovitelja